W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny.

XML

Treść

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w OPS w Kępicach w pełnym wymiarze czasu pracy. I. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie; 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych; 3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny; 4) Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu , obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorząd terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 5) Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art.156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 182 z póź.zm.) tj. spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków: • ukończone kolegium pracowników służb społecznych; • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna; • ukończona przed dniem 1 stycznia 2007 r. wyższa szkoła zawodowa o specjalności praca socjalna; • uzyskany do dnia 1 stycznia 2008 r. tytuł zawodowy w zawodzie pracownik socjalny oraz ukończone studia na dowolnym kierunku; • ukończone lub kontynuowane przed dniem 1 stycznia 2008 r. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów; • ukończone przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia; • ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia; • rozpoczęte przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów. II. Wymagania dodatkowe: 1) Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych; 2) Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, 3) Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań. 4) Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków; 5) Mile widziane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego; 6) Posiadanie prawa jazdy kat. B; III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) Świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków, 2) Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 3) Przygotowanie i realizacja kontraktów socjalnych, 4) Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, 5) Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami , instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych , w tym zjawiska wykluczenia społecznego, 6) Realizowanie działań na rzecz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 7) Udział w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, 8) Współpraca z działem świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym, 9) Diagnozowanie , analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej , 10) Opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach , 11) Udzielenie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny, 12) Obsługa programu komputerowego „POMOST”, 13) Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji, 14) Uczestniczenie w działaniach ops w realizacji programów i projektów pomocy społecznej, 15) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 16) Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego, 17) Praca w miejscu oraz na terenie miasta i gminy Kępice. IV. Wymagane dokumenty: 1) CV, 2) List motywacyjny, 3) Kserokopie świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności, 4) Oświadczenie o treści : „posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”, 5) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego. 6) Oświadczenie o niekaralności. 7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji’. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach, 77-230 Kępice, ul. Niepodległości 6 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 08.10.2018r. do godz. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie OPS w Kępicach oraz na stronie internetowej Ośrodka.