W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie SUO

XML

Treść

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach poszukuje terapeutów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Kępice.

I.Charakter umowy: umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług.

II.Okres obowiązywania umowy: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

III.Ogólny zakres specjalistycznych usług opiekuńczych :

1.     Terapia zajęciowa.
2.     Terapia neurologopedyczna i logopedyczna.
3.     Integracja sensoryczna.
4.     Fizjoterapia.


IV. Niezbędne wymagania:
1.Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym,
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
e)  zakładzie rehabilitacji,
f) innej jednostce niż wymienione w pkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie ww. kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.
2.Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
a)umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
b)organizowania i prowadzenie rehabilitacji indywidualnej,
c)ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących rehabilitacji oraz prowadzenie potrzebnej dokumentacji, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu dziecka
d)współpraca z rodzicami, udzielanie rodzicom instruktażu prowadzenia ćwiczeń
e)współdziałanie z innymi specjalistami ,rozpoznawanie przyczyn trudności, podejmowanie środków zaradczych, udzielanie pomocy w codziennej sytuacji życiowej oraz opracowywanie diagnoz i indywidualnych planów pracy.
f)nieposzlakowana opinia.
g)pełna zdolność do czynności prawnych.
h)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
4. Zrównoważenie emocjonalne.
5. Odporność na trudne sytuacje i stres.

VI. Oferta powinna zawierać:
1.Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
3.Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
4.Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
5.Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
7.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm).
8.W przypadku posiadania kwalifikacji innych niż określone w niezbędnych wymaganiach tj. inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedłożyć suplement określający ramy programowe kształcenia.

Komplet dokumentów należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub e- mailem (decyduje data wpływu) do dnia 18 listopada 2022r. do godz. 14.00 na adres:   Ośrodek Pomocy Społecznej 77-230 Kępice, ul. Niepodległości 6, e-mail- ops@opskepice.pl. z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2023”.

Załączniki